Naše vize a poslání

Naše vize

Vybudovat a rozvíjet institut pro rozvoj metody videotrénink interakcí (VTI) s celonárodní působností jako primární zdroj pro vzdělávání, tréninky, rozvoj metodiky, informace a implementaci metody VTI do oblasti psychosociálních služeb, školství a zdravotnictví a systematicky podporovat na silné stránky a zdroje orientovanou praxi pracovníků pomáhajících profesí.

Naše poslání

  • Podporovat a pomáhat rodičům, učitelům, sociálním pracovníkům, poradenským pracovníkům a dalším pomáhajícím profesionálům, jakož i manažerům a jednotlivým členům pracovních týmů rozvíjet účinně své komunikační dovednosti ve prospěch vývoje dětí, popř. ostatních účastníků komunikace.
  • Rozvíjet takovou praxi, která je založená na respektu k vlastním zdrojům a silným stránkám, na zplnomocnění a podpoře změny s cílem zlepšit podmínky pro svobodný a plnohodnotný rozvoj každého jednotlivce v rámci daného společenství.
  • Rozvíjet a realizovat vzdělávací programy a tréninky pro široké spektrum pracovníků pomáhajících profesí, nabízet supervize, iniciovat regionální a mezioborovou spolupráci a vydávat nejrůznější výukové materiály s cílem účinně a trvale rozvíjet odbornost a sebereflexi pracovníků pomáhajících profesí.