Jak práce pomocí VTI vypadá

VTI trenér (pracovník kvalifikovaný pro poskytnutí intervence pomocí VTI) pořizuje videozáznam běžné situace – v rodině, ve škole apod. Poté provede rozbor nahrávky (interakční analýzu) a vybírá z ní momenty nebo sekvence, kdy se komunikace daří nebo takové momenty, které vytvářejí významný rozdíl oproti původnímu pohledu klienta na komunikaci nebo na problém. Tyto editované momenty pak při další návštěvě v rodině (ve škole apod.) ukazuje a hovoří o nich společně s klienty. Klientem je vždy osoba, se kterou byly předem domluveny cíle spolupráce a která je v dané komunikaci angažovaným účastníkem.


Základní cyklus práce pomocí VTI 

           


natáčení – VTI trenér pořizuje na základě sjednaného kontraktu (dojednání cílů spolupráce) přibližně 10-15 minutový záznam interakce v prostředí klienta (společné jídlo, hra s dítětem, příprava do školy, rozhovor s dítětem, běžné situace ve třídě při vyučování, komunikace s klientem, situace ošetřování pacienta, kontakt s klientem služby/pracovníkem, schůzka týmu...).Přednost při natáčení dáváme úspěšným momentům interakce. Ty jsou „vstupenkou“ ke změně. Pokud ovšem opravdu chybí dobrý kontakt, tedy úspěšná interakce, snaží se VTI trenér citlivě takovou situaci navodit nebo ji podpořit. 

2

analýza videonahrávky – základním východiskem pro řešení komunikačních a vztahových problémů je pro praxi VTI sledování interakce, tedy komunikačních výměn mezi dvěma osobami a její podrobná analýza. VTI trenér vyhledává na záznamu úspěšné komunikační momenty. Tyto momenty by měly pomoci klientům uvědomit si či zdůraznit vlastní silné stránky a zdroje a rozvíjet pozitivní možnosti řešení daného problému. Součástí analýzy videonahrávky je i tzv. "mikroanalýza interakcí", tedy rozložení sledovaných úseků na jednotlivé obrázky, které detailně poukazují na úspěšné interakce.

3

zpětnovazebný rozhovor – VTI trenér a klient společně diskutují vybrané (editované) úseky na videozáznamu s cílem rozpoznat (a uvědomit si) vlastní vzorce komunikace a posílit ty, které jsou nezbytné a žádoucí pro dané řešení problému. Vybrané úseky nahrávky si společně prohlížejí, vracejí, pokud je to užitečné i v detailech jednotlivých prvků zastavují. Takováto reflexe s důrazem na pozitivní interakční momenty, zdroje a možnosti klienta a diskuze o významu interakce i možnostech změny pomáhají vytvářet významný a konstruktivní rozdíl oproti zažívanému problému a vedou k trvale udržitelným změnám v komunikaci klienta i vztahům uvnitř celého systému.

Společné sledování a uvědomování si prvků interakce a komunikačních vzorců je pouze startovním bodem pro vlastní práci s klienty. Ta se pak může týkat různých oblastí, v rodině je to např. kromě komunikace individuální vývoj dítěte, vztah rodičů a fungování rodiny v rámci komunity. Podobně je tomu i při práci s učiteli, pracovníky pomáhajících profesí, manažery apod. Díky takové diskusi pak mohou klienti najít svoji vlastní cestu ven z chaosu, nejistoty, únavy nebo dlouhodobého trápení.

Tento proces se opakuje tak dlouho, jak je to užitečné a je ukončen tehdy, když je společně stanovených cílů více méně dosaženo. Nejde tedy o to změnit celou situaci najednou, ale pomocí malých konkrétních kroků dosáhnou požadovaného cíle. Srovnáním dřívějších a pozdějších videozáznamů mohou také klienti i terapeut zřetelně sledovat pokrok v terapii. To klientům umožňuje získat důvěru ve své vlastní schopnosti a možnosti.


Jak dlouho VTI trvá

VTI je považován za krátkodobou formu terapie. Trvá v průměru od 1 do 6 měsíců. Intenzita a délka trvání VTI však záleží především na závažnosti problematiky a přítomnosti podpůrných či rizikových faktorů. Minimální počet setkání (opakování výše popsaného cyklu) je 3 – 4. Teprve pak je totiž možné mluvit o posílení, efektivní podpoře či změně – v komunikaci, v chování nebo změnám ve vztazích mezi jednotlivými členy systému.

Tam, kde je problém v komunikaci závažnější, komplexnější nebo tehdy, když je přítomno více rizikových faktorů (práce s multiproblémovými rodinami), však není výjimkou 7 - 10 setkání nad nahrávkou. Taková práce pak obvykle trvá i déle než 6 měsíců.

Pozor ! Pokud pracovní metoda nesplňuje výše uvedené parametry, nejedná se o VTI, ale o „zpětnou vazbu“ pomocí videozáznamu události nebo o videodokumentaci vlastní komunikace v pracovním vztahu, vizuální informaci, apod. Podmínkou VTI je práce na vlastní změně.