Historie vzniku

Video jako audiovizuální médium

Video jako nástroj záznamu událostí, dějů, interpersonální komunikace, chování jednotlivce i skupiny, nás provází již několik desetiletí. Rozvoj a využití tohoto média v oblasti pomáhání jde však za „pouhé“ využití videozáznamu jako nositele informace nebo záznamníku vzpomínek. Právě v oblasti pomáhání nabízí novou dimenzi, tedy nikoli pouze uchovat informaci (nebo zabavit), ale zpětnovazebným mechanismem upozornit klienty na to, co již dovedou, posílit již existující zdroje, nebo také rozvíjet to, co chybí nebo není plně rozvinuto. Na těchto základech se začala v 80. letech 20. století v Nizozemsku, a posléze v dalších zemích Evropy i v USA, dynamicky rozvíjet metoda Video Home Training, u nás známá pod názvem videotrénink interakcí.

Začátky metody Video Home Training

Metoda, která využívá analýzy videozáznamu běžných komunikačních situací k terapeutickým účelům, se inspirovala na svém počátku významnými pracemi etologů, kteří použili analýzu videozáznamu pro studium chování zvířat (K.Lorenz, N.Tinbergen).

Poprvé byla použita v klinické praxi v roce 1980 v Nizozemsku jako Video Home Training (VHT). U vzniku metody stáli terapeuté Maria Aarts a Harrie Biemans, kteří zkoumali, jak působí komunikace v rodině, vztahy v rodině a rodinné klima na celkový vývoj dítěte - od nejútlešího věku až po období dospívání. Spolu se svým týmem hledali nové cesty v terapii poruch chování u dětí, především se chtěli zaměřit na celý rodinný systém, ne pouze na "problémové" dítě.

Tehdy se zrodil nápad využívat systematicky videzáznamu běžné komunikace rodič - dítě a byly zformulovány základní principy nové metody. Základem se stala analýza interakcí a společný rozhovor s rodiči nad videozáznamem. Společná práce se přesunula do domácího prostředí nebo do prostředí, kde se problém objevoval a udržoval.

Biemans a Arts zároveň využili v té době nových závěrů z výzkumů profesora Colwyna Trevarthena z Edinburgu. Trevarthen sledoval pomocí videa raný kontakt matka – dítě a na základě podrobné analýzy rozvinul teorii intersubjektivity, která měla pro vývoj metody VTI klíčový význam. Později jeho výzkumy potvrdili desítky dalších vědců a dnes se metoda VTI opírá o desítky významných studií a výzkumů v oblasti mezilidské komunikace.   

Na počátku rozvoje této metody bylo důležité, že rodiče a děti přijali práci s kamerou a s analýzou komunikace pozitivně a chápali ji jako účinnou pomoc. Metoda „Video Home Training (VHT)“ byla na světě a nacházela u rodin velký ohlas. Nizozemská vláda, která měla již tehdy připravenou celkovou koncepci rozvoje specifických programů jako alternativy k nákladné a ne vždy efektivní institucionální péči, přispěla dlouhodobou finanční podporou k rozšíření metody jako „včasné, krátkodobé, intenzivní, snadno dostupné pomoci, poskytované co nejblíže klientovi“, kdy centrálním tématem intervence je podpora a rozvoj komunikace, popř. její obnovení, pokud již došlo k jejímu narušení. V roce 1988 se objevují první velmi pozitivní výsledky výzkumu rodin, kde bylo VHT použito a za podpory vlády vzniká nizozemská nadace SPIN.

V prvních letech byla metoda známa pod názvem Video Home Training (VHT). Dnes je v Nizozemsku i v řadě dalších zemích Evropy a v USA pro tento model intervence používán název Video Interaction Guidance (VIG). V České republice (ale také v Polsku a v Maďarsku) byla dána přednost názvu "Videotrénink interakcí (VTI)“. 
Ve světě dnes působí více než 7 500 videotrenérů a VTI supervizorů, kteří využívají metodu v přímé práci s klienty i pro rozvoj organizací, jednotlivců a celých týmů.

Historie VTI v České republice

V České republice jsme se seznámili s metodou VTI v roce 1993.

Pár nadšenců založilo nevládní organizace SPIN a celý program rozvoje VTI v České republice získal podporu MPSV, později i MŠMT. SPIN získal první grant na podporu rozvoje této metody v ČR z programu PHARE EU. Díky této pomoci a také za významné podpory holandské vlády prostřednictvím programu MATRA vzniklo Národní centrum pro VTI, které se zabývá rozvojem a implementací metody videotrénink interakcí (VTI) do sítě psychosociálních služeb, školství i zdravotnictví v naší zemi a je v ČR jedinou autoritou s oprávněním udělovat certifikáty pro praxi ve VTI (a splňující mezinárodní standardy výuky a supervize ve VTI).

V současné době působí v ČR více než 250 kvalifikovaných videotrenérů a 10 VTI supervizorů, přibližně 90 organizací disponuje možností využívat tuto metodu ve prospěch svých klientů.